هیات فتوا

  • حکم نشسته خواندن نماز
  • نماز جمع برای شخصی که قصد سفر دارد؟
  • نماز قضایی که تعداد آنها نا مشخص است
  • تحیات اول نماز قبلیه و بعدیه که چهار رکعت خوانده شود
  • قضای نماز هایی که زیاد است
  • کیفیت سجده سهو
  • فراموش کردن قرائت بعد از سوره حمد نماز
  • آیا می توان دعای وسیله و فضیله را بعد از اقامه خواند؟
  • دعای فارسی در نماز
  • حکم جهری خواندن اوراد بعد از نماز چیست؟

تبلیغات

بزودی

داغ ترین اخبار