تبلیغات

بابونه

Article Image

isبابونه Babuna

نام علمی این گیاه Anthemis nobills و د ر عربی بابونج و د ر کردی بیبونهBaybuna گویند و آن اسم گیاهی است خوشبو ،د ارای شاخه های باریک سبز و برگهای ر یز و گلهای سفید که میان آنها زرد است .این گیاه د ر چمنزارها ،موستانها ،باغها می روید  . د ر میان کردها دمکرد ه ی آنرا برای رفع یبوست و سردرد و سرما خورد گی و د فع تب و د رد به مصرف می رسانند . بابونه گاهی است کوچک  ، پر پشت ،به ارتفاع د ه تا سی سانتیمتر و دارای بویی  معطر و قوی که د ر چمنزارها ،اراضی شنی و کنار استخرهای  طبیعی می روید . از مشخصات آن این است که ساقه هی خوابیده ، استوانه ای شکل ، به رنگ سبز مایل به سفید و برگهای کو چک ، متناوب ، منقسم به برید گیهای باریک و نا منظم و پوشیده از کرک دارد . کاپیتولهای آن که به وضع منفرد در راس ساقه ظاهر می شود ،در فاصله ماههای خرداد و مرداد شکفته می گردد . در هر کاپیتول آن دو نوع گل ، یکی زبانهای  ،ماده و به رنگ سفید و د یگری لوله ای ،به رنگ زرد دیده می شود که مجموعا انولو کری مرکب از چند ردیف براکته  ، آنها ر ا از خار ج فر ا می گیرد  . قسمت مرورد  استفاد ه این گیاه کالپیتولهای آنست .بابونه  از مقو ی های تلخ به حساب آمد ه اثر مقوی بر معده ، تب بر ،تسکین د هنده د رد  ،سر درد های یک طرفه و د رد های عصبی صورت ،اثر تسکین د هند ه دارد ولی  در هر حال باید  توجه گردد که اگر به مقاد یر زیاد مصرف گردد و یا محلولات غلیظ آن مصرف شود  ،ایجاد  استفراغ می کند  .از بابونه بر ای د فع کرم ،رفع زرد ی وهیستری نیز استفاده به عمل می آید . جلد  د وم گیاهان د ارویی ص 201-204

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار