تبلیغات

اگر عقد ازدواج بدون شاهد بسته شود و دخول هم صورت گرفته باشد، تکلیف مهریه و دیگر احکام عقد چگونه خواهد بود؟

Article Image

شماره: 

0

در عقد ازدواج غیر صحیح که یکی از ارکان یا شرایط آن محقق نشده است، اگر دخول صورت گرفته باشد مهریه بر مرد و عِده بر زن، واجب می‌گردد یعنی زن بعد از سه حیض و سه طهر، می‌تواند مجدد با مرد دیگری ازدواج کند و اگر زن بر اثر دخول حامله شده باشد، نسب ثابت است و پدر باید مخارج فرزند خود را تأمین کند. همچنین با دخول در عقد ازدواج غیر صحیح، مادر همسر بر مرد حرام می‌گردد و در صورت تمایل زوجین به ادامه زندگی باید بدون سپری کردن عِده با مهریه جدید و حضور شاهدان و ولی، دوباره عقد ازدواج بسته شود.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار