تبلیغات

کودک و خلاقیت

Article Image

خلاقیت یعنی تلاش برای،ایجادیک تغییر هدفدار

خلاقیت یعنی بکار گیری توانایی های ذهنی،برای ایجادیک فکر یایک مفهوم جدید .

خلاقیت یعنی توانایی پرورش یاخلق یک،ایده و اندیشه جدید.

خلاقیت یعنی ایجاد راه و روشی تازه یاپیمودن،یک راه قبلی،به شیوه ای نوین.

خلاقیت یعنی توانایی ارائه راه حل جدیدبرای مسائل و معضلات .

خلاقیت یعنی ارائه شیوه و اندیشه نو .

کودکان دارای خلاقیت این ویژگیها رادارند:

-معمولا باشور و حرارت صحبت میکنند

-شور و نشاط شدید جسمانی دارند.

-ازمثالهای مقایسه ای درصحبتهایشان استفاده میکنند.

-درهمه چیز کنجکاوند.

-به همه چیز بادقت می نگرند .

-اشتیاق به,صحبت کردن درباره کشفیات بادیگران دارند.

-توانایی نوآوری بازیهای جدید و تغییر دربازی ها دارند.

-کنجکاوی زیادی،برای سر درآوردن ازامور دارند.

-درصحبت کردن جسارت دارند.

-سوالات عجیبی میپرسند

-دقت و توجه شدید درگوش کردن ، دیدن یاانجام دادن دارند.

رشد خلاقیت :

– وقت: کودکان برای،بروز خلاقیت نیازمند صرف وقت درامور اطراف خود هستند.

– ترغیب و تشویق : کودکان،برای خلاق شدن به،تشویق و ترغیب نیاز دارندو انتقاد مانع خلاقیتشان می شود.

-ابزار و وسایل :داشتن موادی مانند کاغذ ، خمیر ، رنگ و ……برای تحریک خلاقیت درکودکان ضروری است.

– محیط تحریک:محیط خانه و مدرسه باید باتشویق و راهنمایی کودکان درکاربرد مواد واشیاء خلاقیتشان رابرانگیزد.

– روابط غیر انحصاری والدین کودک : والدینی که نه حامی افراطی و نه انحصارگر افراطی فرزند خود هستند طبعا اورابه استقلال و اتکاء به،خویش تشویق خواهند کرد.

– روشهای پرورشی کودک: روش آزاد و آسانگیر درپرورشکودکان درخانه و مدرسه خلاقیت راتسریع و سختگیری ازآن جلوگیری می کند.

– فرصت کسب معلومات : خلاقیت درخلاء صورت نمی گیرد بلکه کسب معلومات است که زیر بنای خلاقیت است.

جلوه های,خلاقیت درکودکان:

۱- جاندار پنداری

۲- بازی سازنده

۳- دوستان خیالی

۴- رویای بیداری

۵- دروغهای مصلحت آمیز کودک

۶- شوخی سازی

۷- داستان گویی

۸- مفهوم آرمانی

توصیه های, برای پرورش خلاقیت :

۱- درذهن کودک باطرح سوالات درمورد وقایع جرقه های,تفکر راایجاد کنید.

۲-ایجاد حس کنجکاوی

۳-احترام به،عقاید نوین کودک

۴- ازمراقبت ها و دخالتهای بیش ازحد درزندگی کودکتان اجتناب کنید .

۵- اجازه دهید اشیاء راازنزدیک لمس کند .

۶- تکمیل امور نصفه نیمه بهمراه همکاری باکودک.

۷- کودک راهمیشه ازیک مسیربه خانه نبرید .

۸-برای بچه ها فعالیت  فراهم نمایید.

۹- انتخاب کودکان برای اسباب بازیهای الکتریکی رامحدود کنید.

۱۰- درمورد کاربردهای مختلف یک،وسیله خاص ازکودکتان سوال کنید.

۱۱-به اتاق کودکتان کاغذ سفید بچسبانید.

۱۲-خاک بازی خمیر بازی آب بازی و کار باابزارها بارعایت نکات ایمنی میتواند راهگشا باشد.

کودک و خلاقیت

برگرفته شده از:

روشهای پرورش خلاقیت درکودکان – پترسن – برگردان: بهجت نجفی

کانون حافظ

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار