تبلیغات

در نَصایحِ حُکما، فرزندان را

Article Image

✔️  تا تَعاقُبِ لَيل و نَهار باشد از تغييرِ حالات عجب مدار.

✔️ از كارى كه پشيمانى خورده باشى ديگر مُتعرّضِ آن مَشو.

✔️ چون با پادشاه آشنايى داشته باشى ايمن مَخُسب.

✔️ هركه جوان‏مردى از آزارِ مردمان و از مالِ ايشان كُنَد او را دشمن خويش دان.

✔️ زنده مشمار خويش را چون عُمر به ناكام گذرانى.

✔️ با مَردُمِ بی‌هُنَر دوستى مَكُن.

✔️  بپرهيز از نادانى كه خود را دانا داند.

✔️ انديشه را بر گُفتار مُقَدّم دار.

✔️ خود را نادان دان تا مَجهولات، مَعلومِ تو گَردَد.

✔️ از گرسنگى مُردَن بِه، كه سير شدن از نانِ فرومايگان.

✔️ به خويشان محتاج بودن مصيبتى عظيم دان.

✔️ صاحبانِ مُصيبت را عزيز دار.

✔️ هركه را آموزشِ روزگار دانا نسازَد، در تربيت و تعليمِ او سَعىِ خويش ضايع مَگَردان.

✔️ رازِ خود با دوست مگوى، تا دشمن نداند.

✔️ نيكخواهِ مردم باش تا مردم نيكخواهِ تو باشند.

✔️ كينه‌‏دار مباش، تا اندوهگين نباشى.

✔️ آنچه ناياب باشد مَجوى تا تُرا ديوانه‏‌سار نَشمُرَند.

✔️ حَيا را پيشه ساز تا با آب و ‏‌روى باشى.

✔️  در امور اِهمال مَكُن تا فَريفته نباشى.

✔️  پرده‌ی كس مَدَر تا پرده‌ی تو دَريده نشود.

✔️ به هواى دل كار مَكُن تا از پشيمانى ايمن باشى.

✔️ قَدرِ مردم بشناس تا باقَدر باشى.

✔️ طمع را در دل جاى مَدِه تا بى‌‏تفرقه باشى.

✔️ وفادار باش تا در هردل، محبوب باشى.

✔️ با نادان مناظره مَكُن تا باوقار باشى.

✔️ با فرومايه مزاح مَكُن تا مجروح‏‌خاطر نَگَردى.

✔️ كوتاه‌‏دست باش تا زبان‏‌دراز باشى.

✔️ دَخلِ خويش زيادت از خرج مَگَردان تا به بلاى احتياج مُبتلى نَگَردى.

✔️ كِردار بر گفتار مُقَدَّم دار تا از اربابِ مُرُوَّت باشى.

✔️ از فساد و كاهلى دور باش تا درويش نگردى.

✔️ قانع و ساعى باش تا توانگر باشى.

✔️ با اهل هَوى‏ مَنشين تا عاشق نَگَردى.

✔️ در كارها تعجيل مَكُن تا نادِم نَگَردى.

✔️ از صحبت نااهل احتراز كُن تا نيكبخت گردى.

✔️ از دروغ و فحش دور باش تا روزگارت به خوشى گُذرَد.

✔️ مالِ خويش را به هوى‏ صرف مَكُن تا به وحشتِ ندامت مُبتلی نَگَردى.

✔️ با بَداَصل مَنشين تا بى‌‏زحمت باشى.

✔️ در جوانى هُنَر آموز.

✔️ در پيرى از هوی دور باش.

✔️ سخاوت را پيشه ساز.

✔️ از صحبتِ جاهل احتراز نما.

✔️ بی‌خَرَد را معذور دار.

✔️ عُمرِ خويش در بى‌‏كارى مگذران.

✔️ حق‌‏شناس باش.

✔️ از بُخل مُحترز باش.

✔️  تَكَبُّر را دشمن دار.

✔️ غَمِ گذشته و آينده مَخُور.

✔️ ستايشِ خويش مكن.

✔️ آزارِ دلها منما.

???? برگرفته از انیس‌النّاس؛ تالیف سال ۸۳۰ه.ق؛ اثرِ شجاع؛ به کوشش ایرج افشار؛ علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۴: ۱۴تا۱۶.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

  • چشم ها را باید شست…..

    .چشم ها را باید شست … جور دیگر باید دید… معمولا بیشتر اوقات یک یا چند نفر در اطرافمان وجود دارند که همیشه هوایمان را دارند و نمیگذارند آب در...

  • پیامبر اسلام، عدالت و خشونت

    سرّ اینکه این مبحث را انتخاب کرده‌ام، حوادثی است که در سالیان اخیر در پیرامون...