تبلیغات

احکام نماز عید در فقه اهل سنت

Article Image

b_0_0_0_10_images_maxresdefault500x281.jpg

اساس نیوز : نماز عید دو رکعت می باشد و هر رکعت آن سه تکبیر زوائد دارد.

در رکعت اول،تکبیرات زوائد بعد از (سبحانک اللهم...)قبل از قرائت و در رکعت دوم قبل از رکوع خوانده می شوند.در رکعت اول بعد از تکبیر اول(الله اکبر)دستها بسته و سبحانک اللهم الخ خوانده می شود سپس در تکبیر دوم و سوم دستها تا گوش برده و بعدا بسته می شوند بعد از آن،امام آغاز به خواندن قرائت می کند.


در رکعت دوم بعد از خواندن حمد وسوره،سه بار تکبیر گفته می شود و هر بار دستها تا گوشها برده شده،و آزاد و باز گذاشته می شوند و در تکبیر چهارم بدون اینکه دستها تا گوش ها برده شوند باید به رکوع رفت.


بعد از نماز عید گوش کردن خطبه نیز واجب است.
سنت های روز عید
1-بیدار شدن صبح زود                         2-غسل کردن ومسواک زدن
3-پوشیدن بهترین لباسی که میسر باشد     4-استعمال عطرهای خوشبو
5-نخوردن ونیاشامیدن قبل از نماز عید       6-با صدای بلند خواندن تکبیرات هنگام رفتن به عیدگاه


خواندن تکبیرات تشریق
خواندن(الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبرالله اکبر و لله الحمد)یک مرتبه،این تکبیر از صبح روز عرفه(نهم)تا عصر سیزدهم بعد از نماز فرض،واجب است و حکم جماعت و منفرد،مرد و زن یکسان است ،البته زن با صدای آهسته تکبیر گوید.(1)
توضیح:این تکبیر،با صدای متوسط مایل به بلندی گفته شود.اصلاح کسانیکه در این باره غفلت می ورزند یا اینکه آهسته می خوانند ضروری است.


قربانی بر چه کسی واجب می گردد:
قربانی بر هر فرد مسلمان عاقل،بالغ و مقیم که در ملکیت اوبیست مثقال طلا یا612 گرم نقره یا مالی که قیمتش به اندازه آنها برسد و مازاد از احتیاجات اصلیه اش باشد برابر است که آن مال،طلا باشد یا نقره،زیور باشد یا مال تجارت یا اثاث منزل،که زائد از ضروریات باشند یا اینکه آن شخص دارای دو منزل باشد که یکی از آنها اضافی باشد وغیره واجب است.


روز های قربانی
عبادت قربانی مختص به روز های دهم و یازدهم و دوازدهم ذی الحجه می باشد.البته روز اول بهتر است،غیر از این سه روز ذبح قربانی عبادت نیست.(2)


وقت قربانی
در شهرها و روستاهائیکه نماز جمعه و عیدین جائز است قبل از نماز عید ذبح قربانی جائز نیست اگر شخصی قبل از نماز عید قربانی کند قربانی وی جائز نمی شود باید دوباره قربانی کند،البته جاهایی که نمازجمعه و عیدین خوانده نمی شود مردم می توانند بعد از طلوع صبح صادق قربانی های خود را ذبح کنند و اگر به سبب عذری روز اول نماز عید خوانده نشد بعد از گذشتن وقت نماز عید،ذبح قربانی درست است.


حیوان قربانی
نر بز،بز،قوچ،میش برای یک نفر ،و گاو ،گاو میش وشتر برای هفت نفر کافی است بشر طیکه همه نیت ثواب کرده باشند نه نیت گوشت خواری.


توضیح:اگر سن نر بز و بز کمتر از یک سال باشد قربانی آنها جائز نیست گذشتن یک سال کامل بر آنها الزامی است البته اگر بره ای کمتر ازیک سال سن داشته باشد و چنان فربه باشد که بیننده او را یک ساله تصور کند قربانی آن جایز است.
لازم است که سن گاو و گاومیش قربانی دو سال کامل باشد و شتر پنج سال کامل داشته باشد اگر سن حیوانی از آنچه ذکر شد کمتر باشد قربانی آن،جایز نیست.


مسایل قربانی
قربانی حیوانی که از آغاز پیدایش،شاخ نداشته باشد یا داشته باشد اما از وسط شکسته باشد.جائز است البته اگر از بیخ کنده شود که اثر آن به مغزش رسیده باشد قربانیش جائز نیست.


قربانی خصی(حیوانی که اخته باشد)جایز بلکه افضل است.


قربانی کور،کر،لنگ و همچنین حیوانی که بسبب مریضی یا لاغری نتواند تا کشتارگاه رود جائز نیست.


هر حیوانی که بیشتر از یک سوم عضوی از اعضایش مانند گوش،دم و...قطع گردیده باشند قربانی آن،نارواست.


قربانی حیوانی بی دندان-یا حیوانیکه بیشتر دندانهایش ریخته باشد جائز نیست همچنین قربانی حیوانی که از مادر زاد گوش نداشته باشد جائز نیست.(3)


عبیدالله جمالزایی
1-علامه شامی
2-تاریخ قربانی مفتی شفیع عثمانی/50
3-در مختار/علامه شامی

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار