تبلیغات

عقب‌ماندگی!

Article Image
عقب‌ماندگی!

idealدوستی به من گفت: پیشرفته‌ها می‌گویند كه تو عقب‌مانده هستی.

گفتم: بله، من عقب‌مانده‌ام!

گفت: أستغفر الله، هدفم این نبود.

گفتم: به هر حال استغفر الله، اما این حقیقت دارد؛ دوست داری معنی عقب‌ماندگی را بدانی؟

گفت: چیست؟

گفتم: اینکه امت به سرشت خود بازگردد؛ سرشت زیرکی، عقل، عزت، شرافت. به روحیاتش برگردد؛ روحیه جهاد، بذل و بخشش، راستی در گفتار و کردار؛ به صنیع اجدادمان. هر چیز جدیدی که (بدان نیازی نیست و) زبانمان را فاسد و ایمانمان را ضعیف می‌کند، به دور اندازد و هر چیز تازه‌ای را که برای علم، سیاست، ادب، طرز تفکر و اسلوب زندگی مفید است، برگیرد؛ چنانکه - پیش از این – خوبی‌های اندیشه یونان، فکر هند و زندگی ایران را گرفتیم و از هر ملتی بهترین‌هایشان را گلچین کردیم، اما زبان، عقیده و کردار اسلامی‌مان را حفظ نمودیم. عقب‌ماندگی این است که به دینمان برگردیم تا مجدهایمان بازگردد و پرچمهایمان بر دنیا برافراشته شود و تمدنمان بر زمین بگسترد.

این عقب‌ماندگی است، اما عقب‌گرد بیماری به تندرستی، فقر به ثروت، ذلت به عزت؛ عقب‌گرد دنیا بعد از طوفان شدید تاریکی‌ها به روزی جدید و روشن.

هدفم این نیست که ماشین‌سواری را رها کرده و دوباره بر اسب بنشینیم، به فانوس اکتفا کرده و با برق وداع کنیم، شمشیر را برداشته و بمب را رها کنیم، کتابهای پزشکی جدید را گذاشته و به تذکره داوود انطاکی اکتفا کنیم و به جای آرایه‌های ادبی جدید، فقط معلقات دهگانه را رونما کنیم؛ هرگز! نمی‌خواهیم که به جهالت گذشته و اوهام و خرافاتش بازگردیم؛ چرا که تمدن، پس از روشنی به سردی می‌گراید، اما اندیشه، دائماً پیش می‌رود و ما هم از ارزش آن آگاهیم.

ما می‌خواهیم که به عقل‌هایمان، پایه‌های دینی و اصالتمان بازگردیم و آنها را در هر چیز تازه‌ای که بروز می‌کند، حاکم کنیم و بسان عاقل دانا آن را بگیریم نه اینکه همانند کودک فریب خورده تقلید نماییم.

این است عقب‌ماندگی ما!

شیخ علی طنطاوی
ترجمه : زبیر حسین پور

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار