تبلیغات

مراتب سه گانه ایمان

Article Image

اصل ایمان [۱] : آنچه که ایمان بدون آن وجود ندارد،و با وجود آن از کفر نجات می یابی و در صف ایمان داران وارد می شوی،که همان مطلق ایمان است؛صاحب این مرتبه از ایمان داخل در مخاطبین این فرموده الله متعال است: “یا أیها الذین آمنوا”

“هر کس اصل ایمان را نداشته باشد یا در جزیی از آن خللی ایجاد کند،کافر .. و برای همیشه در جهنم است”. “ضابط گناه مکفر این است که نصوص کتاب وسنت بر کفر بودن آن دلالت کند”.

“هر فعل یا قولی که ترک آن کفر باشد،انجامش از اصل ایمان است .. و هر فعل و قولی که انجام آن کفر باشد،ترکش از اصل ایمان است”.

ایمان واجب [۲] : مازاد بر اصل ایمان از انجام واجبات و ترک محرمات،ایمان واجب است.

ضابط ایمان واجب آن افعال واقوالی است .. حال چه فعل باشد یا ترک .. که در مورد ترک آن وعید وارد شده باشد و شخص کافر نشود است … همانند : شرب خمر و …

مردم در این مرتبه دو گروه اند:

۱- مقصرون: “کسانی که کار حرام انجام می دهند و یا واجبات را ترک می کنند” .

۲- مقتصدون:”کسانی که ایمان واجب را انجام داده اند که به آنان مومن گفته می شود”.

ایمان مستحب [۳] : که مازاد بر اصل ایمان و ایمان واجب است،و شامل انجام مندوبات و سنت ها و ترک مکروهات وبعضی از مباحات است .. که هر شخصی به این مرتبه و دو مرتبه قبل وارد شده باشد از سابقین خواهد بود.

گناهان صغیره در این مرتبه قرار می گیرند.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار