تبلیغات

نهایت احترام و تکریم والدین

Article Image

خـــــداوند متعال لزوم نهایت احـــــترام و تکریم از والــــدین را در قالب چــــهار امــــر و دو نهـــى یادآور شــــده است:

۱:لزوم احســـــان به والــــدین؛
«و بالوالدین إحساناً».

 ۲: نگفــــتن کمترین سخــــن اهانت آمیز به آن‌ها (أفّ) به هنگــــام دوران پیـــرى؛
۲«اما یبلغنّ عندک الکبر أحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما أفّ».۲

۳: بر ســــر آن‌ها فریاد نــــزدن؛
«و لا تنهرهما».

۴: با آن‌ها کریمــــانه و بزرگوارانه ســـخن گفتـــن؛
«و قل لهما قولاً کریماً».

۵: نــهایت فــــروتنى در برابر آن‌هــــا؛
«و اخفض لهما جناح الذّل من الرّحمه».

۶: طـــلب رحمـــت براى آن‌ها؛
«و قل ربّ ارحمهما کما ربّیانى صغیراً».

«۲۳و۲۴ اســــرا»

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار