تبلیغات

تحلیل تامل برانگیز یک صاحب نظر قزاق از نتایج سوء رواج وهابیت در جامعه قزاقستان

Article Image

b_300_300_16777215_10_images_fdfsds.jpg

 اساس نیوز :تهدیدات سلفی گری وتصوف رایج درقزاقستان عنوان مقاله ای است که به قلم  مارات ساماگولف کارشناس ارشد الهیات قزاقستانی به رشته تحریر آمده است .

سرویس بین الملل اساس نیوز این مقاله را از زبان روسی به فارسی ترجمه کرده و در اختیار کاربران سایت قرار داده است :

درپیام رئیس جمهورورهبرقزاقستان به مردم این کشورتحت عنوان "استراتژی-قزاقستان2050:مبارزه باهمه اشکال ومظاهررادیکالیزم،تروریسم وافراط گرایی ازاولویت های سیاست جدید دولت عنوان شده است.

 دراین راستا برضرورت تقویت تلاشها برای پیشگیری ازگسترش افراط گرایی مذهبی درجامعه بویژه دربین جوانان ونیز کمک به شکل گیری دانش مذهبی جمعیت کشور مطابق باسنت ها وارزشهای فرهنگی دولت سکولارقزاقستان تاکیدشده است.

ساماگولف کارشناس ارشد الهیات قزاق برای دستیابی به اهداف رئیس جمهوری کشورش به بیان دیدگاه خود به عنوان یک متخصص الهیات درحل مشکلات پرداخته است.

وی گفت، بدون پرداختن به تمامی مشکلات می خواهم روی موضوع مقابله باتصوف کنونی قزاقستان(صوفی گری)وایدئولوژی سلفی –وهابی تمرکزکنم.

جریان سلفی گری تهدیدات گوناگونی را درپی دارد، اما می توان همه آنها رادرمواردزیرتعمیم دهیم:

الف:تهدید ویژگی الهیاتی آن

ب:تهدید سنتهای ملت قزاق

س:تهدید پوشش ولباس قزاقها

د:تهدید روابط خویشاوندی

ی: تهدید رفتارها وروابط اجتماعی-عمومی

تهدیداتی که ویژگیهای الهیاتی راهدف قرارمیدهد :

1:انکارمبانی الهی اسلام رایج درقزاقستان توسط وهابیون

2:بحث های دائمی وهابیون درباره صفات ونامهای پروردگار

3:بحثهای وهابیون درموضوع اسلام صحیح ازدیدگاه قرآن کریم واهل سنت(ظاهرآ به این بهانه که اهل سنت فقط ازدین صحیح پیروی می کنند)

4:انکارمذهب حنفی مسلمانان قزاق.وهابیون می خواهنددرجهل خود زندگی کنند.آنهاازطرفی قرآن وسنت راقبول می کنند،اما مذهب رارد می کنند.این درحالی است که مذهب سنی حنفی دربین مسلمانان قزاقستان سابقه تاریخی عمیقی دارد ودراین کشورقوی ترین مذهب ازلحاظ ملایمت وبردباری شناخته می شود.

5:تاکیدوهابیون فقط برقرآن واحادیث که موجب بروزجنجال می شود.البته دراین بین بسیاری ازوهابیون اطلاعات کافی درباره تفسیر قرآن واحادیث نداشته و آیات قرآن و نیزاحادیث را دانسته وندانسته غلط تفسیرمی کنند.

6:بحث ها واختلافات همیشگی درباره مسائل اولیه عبادت ازجمله نحوه قراردادن دست درهنگام نمازخواندن و..(همان تقلیدازاعراب).

7:نمازخواندن وهابیون دقیقآ کپی نمازخواندن اعراب وشیخه ای آنها.برای وهابیون ظاهرنمازخواندن مهم است نه محتوای آن.

8:انکارمولودخوانی برای تولد حضرت محمد(ص)،نفی ذکرخوانی صوفیان،مخالفت با فرستادن صلوات وخواندن تواشیح دروصف پیامبراسلام.

9:تحمیل ایده شیخ های وهابی ونفی دیگرعلما بوِیژه علمای قزاق

10:نگرش متکبرانه وهابیون به قزاقها ورواج مراسم خودشان.

تهدیداتی که سنت های ملت قزاق را به خطر می اندازد.

11:انکارفرستادن درود برامامان وخلفای راشدین ونیزنفی دعاخواندن برای شکرگزاری نعمتها.

12:نفی روزهای بزرگداشت درگذشتگان(هفتم،چهلم وسالگرد و..)

13:انکارسنن درمراسم عروسی ازقبیل تعظیم عروس درمقابل والدین داماد وپذیرفتن آنها مثل والدین خود ونیزتعظیم واحترام به برادران وخواهران داماد ودرمقابل این تعظیم ازآنها هدیه می گیرد.اینها ازرسوم قدیمی ،زیبا ومنحصربه فرد قزاقهاست که وهابیون مخالف آنها هستند.

14:انکاررفتن به قبور(به این بهانه که ازمردگان طلب کمک می شودواین نوعی بت پرستی است).

15:انکارعمل ایستاده ودودستی سلام دادن به بزرگان ونیزنفی بوسیدن دست آنها( به این بهانه استدلال می کنند که اهل سنت یک دستی سلام می دهند وپیامبراسلام(ص) برخواستن هنگام سلام رامنع کرده است).

16 انکاردعا نوشته ها ی سیدها . وهابیون آویزان کردن این دعاها برگردن را نمی پذیرند ونیزداروهای سنتی وماساژو...راقبول ندارند.

17:انکارخواندن قرآن وختم قرآن برای درگذشتگان(به بهانه این مطلب که قرآن مجید فقط برای انسانهای زنده نازل شده است).

18:انکارهرنوع موسیقی، قبول نداشتن مجسمه ها ونیزنقاشی حیوانات ومردم.

تهدیداتی که بر پوشش و لباس قزاق ها تاثیرگذار است

19:تقلید وهابیون ازلباس وپوشش اعراب وپاکستانی ها(جامع سفید بلند برای مردان وچادرسیاه برای زنان).قزاقهاهیچ وقت این لباسها یعنی لباس اعراب وپاکستانی ها رانپوشیده اند. بلکه مطابق فصول سال بنا به ضرورت لباس مناسب پوشیده اند.زنان قزاق لباس بلند سیاه رافقط به هنگام شرکت درعزاداری ومراسم ختم پوشیده اند ومی پوشند ونه درعروسی وشادیها..درایام خوشی لباسهای زیبا ورنگی سنتی بازیورآلات رامی پوشند.

20:وهابیون شلوارهای کوتاه می پوشند( آنها با اسنتاد به حدیثی معتقدند اگرپاشنه شلواربالای مچ پا نباشد،آن پا درآتش جهنم می سوزد).درقرن هفتم درزمان پیامبر(ص) مردم توان مالی کافی نداشتند تا با پارچه های کافی پاهای خودرا ازآتش گرمای صحرای سوزان درآمان نگه دارند وکسانی هم که توان مالی داشتند ،لباس وشلوارتمیزخودرا آغشته به شن وماسه می کردند تا مردم فقیرفکرنکنند آنها ثروتمندهستند.

21:گذاشتن ریش های ژولیده وبلند توسط وهابیون :جوانان قزاق هیچ وقت ریش بلند نگذاشته اند وفقط ریش سفیدان وبزرگان ریش های بزرگ می گذاشتند که نشانه تجربه وسن بالای آنهاست.

تهدید بر روابط خویشاوندی و نیز تهدیدات بر رفتارهای اجتماعی و عمومی از دیگر اهداف وهابیون در قزاقستان به حساب می آید .

اما نتیجه گیری:

بعد ازگسترش ایدئولوژی سلفی گری (وهابیت) درقزاقستان ، بسیاری ازمردم آگاهی های نادرستی ازاسلام پیداکرده اند ونسبت به سنت های اسلام ونمایندگان دینی ومذهبی بی اعتماد شدند.

اختلافات ومنازعات درجامعه ، مساجد،خیابانها وخانه ها تشدید یافته است. امروزه درسراسر جهان بخاطرشرارتهای وهابیون ، جامعه بین المللی ازاسلام می ترسد وبدون اینکه متوجه باشند که اسلام ووهابیون دومقوله کاملا مخالف هم هستند ، ازمسلمانان واسلام گریزان هستند.

لازم است تا اسلام صوفی را احیا کنیم تا مقابل عقاید وهابیون قراربگیرد.باید مکتب فکری معنوی خودرا بالا ببریم، آن وقت است که روحانیون ودانشمندان دینی عاقلی ظهورپیدامی کنند تا به مردم خود خدمت کنند واخلاق رابه آنها آموزش دهند. همانند اجداد خود که قرنها به مردم خدمت کردند.

منبع :سنترآسیا-رو

ترجمه سرویس بین الملل آسیا نیوز

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار