تبلیغات

بازداشت جوانان درترکمنستان بخاطرگذاشتن ریش وخواندن نماز

Article Image

b_300_300_16777215_10_images_jmhjh.jpg

 اساس نیوز : به گزارش سایت "سنترال آسیا.نیوز"به نقل ازرادیوآزادی ترکمنی، خبرهایی ازترکمنستان منتشر شده است که حاکی ازآن دارد ،افرادجوانی که دراین کشورریش می گذارند ونمازمی خوانند توسط ماموران امنیتی مورد آزارواذیت قرارمی گیرند.

براساس این گزارش یکی ازافرادی که خواست نامش فاش نشود وبا مشکل مذکورروبروگشته درمصاحبه بارادیوآزادی ترکمنستان گفته است:وی رابخاطراین واقعیت که نمازمی خوانده است ازشغل دولتی برکنارکردند.

شخص مذکورکه اکنون به ترکیه مهاجرت کرده است افزود:روسای سازمان دولتی که وی قبلآ آنجاکارمی کرده است بارها به وی هشدارداده بودند که درصورت ادامه انجام فریضه

نمازخواندن ازشغلش اخراج خواهدشد.

 ضمنآ ماموران امنیت ملی ترکمنستان ازاین فرد سوال کرده بودند که چه کتاب های دینی ومذهبی رامطالعه می کند وآیا با گروههای افراطی ارتباط دارد؟ واین شخص هم جواب داده بود که عضوهیچ گروه یا سازمان مذهبی وافراطی نیست وحتی باعقاید ودیدگاههای آنها مخالف است.

به گفته شخص مذکوربا این حال بازرسان امنیتی دولت ترکمنستان باحکم بازرسی به منزل وی آمدند وقرآن کریم ونیزسایرکتاب های مذهبی را ازوی گرفتند وحتی محل خرید این کتاب ها را ازوی پرسیدند.وبه وی تاکیدکردند دیگرنمازنخواند و اگرازاین دستورسرپیچی کند ازکارش اخراج بازداشت خواهدشد.براساس این گزارش این فرد بعد از تهدیدات مذکورمجبورشده بود نماز را مخفیانه وفقط شب ها بخواند. ولی درنهایت ازکارش برکنارشد ومجبورشد بخاطرفرارازبازجویی ها به ترکیه کوچ کند.

براساس گزارش رادیوآزادی ترکمنی، یکی دیگرازاتباع ترکمنستان بانام مستعار"آزاد" نیزبه خاطرگذاشتن ریش بامشکل تهدید وآزارواذیت ماموران امنیتی کشورش روبروگشته است.

وی گفت:وقتی درفرودگاه عشق آباد بودم ومی خواستم به روستای خود بروم ،گرفتارماموران شدم وآنها من رابه زیرپا گذاشتن قانون اساسی کشور متهم کردند ونیزریش من را ازته تراشیدند..ضمنآ به من هشداردادند ،اگردوباره ریش بگذارم دستگیروبازداشت خواهم شد."آزاد"افزود:بعد ازاین سخت گیریهای ماموران، تصمیم به ترک کشورکردم ودرنهایت ترکیه رامقصد مهاجرت خود انتخاب کردم.

لازم به ذکراست دراستان" داش آغوز"ترکمنستان مسئولین این استان ازرفتن نوجوانان وجوانان به مساجد وخواندن نمازممانعت می کنند ونیزنمی گذارند این افراد ریش بگذارند.

البته درکناراین کارها ماموان وپلیس استان "داش آغوز"دعا نویسان ورمالان وپیشگویان را به همراه تمامی کتابها ونیزدست نوشته ها ودعاهای نوشته شده توسط آنها، جمع آوری می کنند .

ذکراین نکته هم قابل تامل است که رادیوآزادی ترکمنی از وزارت امنیت ملی ونیزشورای اموردینی ترکمنستان هیچ خبری رادرباره تنگ شدن فضابرای پیروان دینی ومذهبی این کشورنتوانسته است کسب کند.

ترجمه سرویس بین الملل اساس نیوز

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار