تبلیغات

اعجاز قرآن؛ محاسبه سال قمری

Article Image

اوست که خورشید را رخشنده و مهتاب را نورانی ساخت و منازلی مقرر ساخت که به واسطه آن عدد سالها و وقت را بدانید
(سوره یونس آیه ۵)

در این آیه الله (ج) واضح نموده است که حرکت ماه وسیله ای است براى محاسبه سالها همچنان نشان میدهد که محاسبه وقت از روى موقعیت ماه در مسیر آن صورت میگیرد.چون زاویه بین ماه و زمین و ماه و خورشید همیشه در تغییر است، ماه را در مواقع مختلف به اشکال مختلف میبینیم. علاوه بر این ما ماه را به خاطرى میتوانیم ببینیم که روشنى خورشید را انعکاس میدهد.مقدار نوری که از ماه به ما می رسد هر شب تغییر میکند از روی همین تغییرات ماه و سال را محاسبه کردند

بین سال قمری و سال شمسی که مدت حرکت زمین به دور خورشید می باشد تقریبا یازده روز تفاوت دارد توجه به این تفاوت در یک آیه قرآن آمده است

و آنها در غار کوه سیصد سال و نه سال هم افزون درنگ کردند

(سوره الکهف آیه ۲۵)

یک ماه قمری به طور متوسط ۲۹٫۵۵۰۳۹ روز می باشد

یک سال قمری ۳۵۴٫۶۰۳۹۴۸ روز می باشد

یک سال شمسی ۳۶۵٫۲۴۱۱ روز می باشد

۳۰۹×۳۵۴٫۶۰۳۹۴۸=۱۰۹۵۷۲=۳۰۰×۳۶۵٫۲۴۱۱

پس سیصد سال شمسی است مساوی با سی صد ونه سال قمری

طوری که میبینیم قرآن مدت توقف اصحاب کهف را در هر دو نوع سال شمسى و قمری واضح ساخته و تفاوت ۹ سال را محاسبه نموده است(والله اعلم).بدون شک قرآن که دارای این چنین معلومات دقیق علمی مافوق علوم معاصر می باشد وحی اعجازی است

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار