تبلیغات

آيا چند همسري انساني و اخلاقي است؟

Article Image

آيا چند همسري انساني و اخلاقي است؟

Capture_109
چند همسري به گونه‌اي كه اسلام آن را ترسيم كرده است موضوعي كاملا انساني است كه به مرد اجازه نمي‌دهد كه هرگاه و با هر زني كه خواست ارتباط نامشروع

داشته باشد علاقه و ارتباط با زناني ديگر تنها در دايرة مشروع و رعايت حقوق و شروط آن‌ها است كه جايز است. در ازدواج به ويژه ازدواج دوم بايستي خانوادة زن در

جريان قرار داشته باشند و به آن رضايت بدهند، و دست كم اعتراضي نداشته باشند و بر اساس مقررات دنياي امروز در دفاتر رسمي ثبت شود و از آن نظر انساني است

كه مردي مسئوليت زندگي مادي و عاطفي و انساني زني بي‌سرپرست را بر عهده بگيرد و او را در كانون گرم خانواده خود راه مي‌دهد و از او دفاع مي‌كند.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار