تبلیغات

ازدواج مسیار چیست و احکام آن چگونه است ؟

Article Image

نکاح مسیار همان ازدواج شرعی با شروط و ارکان معروف در علم فقه است ولی در آن زن با رضایت خودش متضمن می گردد از بعضی حقوق شرعی خود بر عهدۀimages
زوج تنازل کند مانند عدم درخواست نفقه و مسکن و عدم رعایت قسم (عدالت در همبستری بین همسران) یعنی مرد بدون تحدید و در وقتی معلوم که با اختیار و رضایت زن و مرد مشخص شده است نزد او می آید. 
می توان بارزترین اسباب تجویز آنرا در مردان اسباب زیر دانست.
-عدم اشباع مرد نزد همسر اولی به علت سن زیاد او و کاهش رغبت در معاشرت جنسی با شوهر خود.
– عدم قدرت مرد در تأمین هزینه های سنگین از جمله مهریه، مسکن و … است که امروز سقف مهریه و هزینه مراسم ازدواج بالا رفته است.
– عدم مستقر دائمی بودن در محل کار.
اما اسباب تجویز آن در زنان عبارتند از:
– افزایش دختران مسن، بیوه زنان و طلاق بین همسران.
– حفظ پاکدامنی و داشتن فرزند و میسر نشدن ازدواج دائم.
– نیاز به ماندن در خانه پدر و مادر برای مراقبت از آنان یا یکی دیگر از نزدیکان.
– مشغولیت زیاد به فرزندان و اشتغال در خارج از منزل. به علت مشکلات ناشی از نکاح مسیار بعضی از علماء آنرا تحریم کرده اند چون گاهی به دلیل عدم استقرار آن و سوءاستفاده بعضی از افراد جامعه(زن یا مرد) از آن تهدیدی علیه کیان خانواده به حساب می آید.
با این حال بسیاری از ازدواجهای مسیار استقرار داشته و عملاً موفق بوده اند به علت اینکه طرفین آن بسیار جدی و صادق بوده ، و چیزی بیشتر از ده سال از نشأت
و انتشار آن در منطقه می گذرد، در مقابل بسیاری از این نوع ازدواج به علت عدم صداقت وجدیت طرفین به جدایی منجر شده اند گرچه این دو عامل علت اساسی
جدائی در نکاح اصلی نیز هستند. در هر صورت توصیه می کنیم کسی که اقدام به چنین ازدواجی می کند تقوای خدا را در مورد خود، جامعه و زنی که می خواهد او را عقد کند مراعات نماید.
حکم ازدواج مسیار
ازدواج مسیار اگر ارکان و شرائط شرعی خود مانند رضایت زوجین حضور ولی و شاهدین و … را داشته باشد صحیح است و اینکه زن از بعضی حقوق خود تنازل کند در صحت عقد ازدواج خلل ایجاد نمی کند چون نصوص شرعی در تأیید آن وجود دارند.
الله تعالی می فرماید :
وإن امرأه خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر.النساء۱۲۸
ترجمه : و اگر زنی، از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش، بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند (و زن یا مرد، از پاره ای از حقوق خود، بخاطر صلح، صرف نظرنماید) و صلح، بهتر است.
ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها، دربارۀ سبب نزول آن می گوید: زنی که شوهرش از اوبهره کامل نمی برد و می خواهد طلاقش دهد و زنی دیگر را عقد کند ولی زن به مرد می گوید: مرا نگه دار(طلاقم مده) و زن دیگری عقد کن و در نفقه و قسم دربارۀ من اختیار کامل داری. این مصداق قول خداوند است که می فرماید: فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر. (رواه البخاری ۵۲۰۶ ، فتح الباری ۳۰۴/۹ ،تفسیر قرطبی۴۰۳/۵).
علی رضی الله عنه می گوید: این آیه دربارۀ زنی نازل شد که مفارقت از شوهرش را نمی پسندد پس روی این اصل که هر سه یا چهار روز یکبار به او سر بزند با هم مصالحه می کنند. (فتح الباری، شرح حدیث ۴۶۰۱)
ابن کثیر در تفسیر این آیه می گوید: اگر زن ترسید که شوهرش از او جدا شود یا اعراض کند می تواند از حقوقش مانند: نفقه، لباس، هم بستر شدن و امثال اینها در
مقابل شوهرش تنازل کند، و شوهر می تواند آنرا بپذیرد و هیچکدام از زن و مرد در این مورد گناهکار به حساب نمی آیند. (تفسیر ابن کثیر ۵۶۱/۲)

عروه بن زبیر از عائشه رض روایت می کند که سوده دختر زمعه روز خودش را به عائشه بخشید و پیامبر ص در سهم سوده و سهم خودش نزد عائشه
 می رفت. (رواه البخاری ۵۲۱۲)

بدین خاطر فقهاء تصریح کرده اند که زن می تواند از حقوق خود در مقابل شوهرش تنازل کند. (المغنی ۲۶۲/۱۰)
بنابراین دارالافتاء مصرفتوای صحت ازدواج مسیار را صادر کرده اند.
پس چون ازدواج مسیار ازدواجی صحیح است احکام شرعی ازدواج دائم بر آن مترتب می گردند. یعنی باید به زن مهریه پرداخت شود و شوهر از نظر نسبی پدر فرزندان محسوب گردد و در ازدواج مسیار مانند ازدواج دائم بعضی از زنان خویشاوند همسرش (مانند: مادر زن، خواهر زن و …) بر او حرم می گردند و زن
هنگام طلاق یا مرگ شوهر باید عده را بگذارند و در صورت مرگ یکی از زوجین دیگری از او ارث می برد.
اما ازدواج موقت یا متعه
ازدواجی است که در آن مرد زن را برای یک مدت معین در مقابل مهریه ای معلوم عقد می کند و بدون طلاق با تمام شدن مدت زمان معین شده نکاح پایان می پذیرد و تأمین نفقه و مسکن زن بر مرد واجب نیست و اگر یکی از زن و مرد در مدت نکاح بمیرند از همدیگر ارث نمی برند.
با توجه به مطالب گذشته ازدواج مسیار ذاتاً با ازدواج موقت  تفاوت دارد چون ازدواج مسیار همان ازدواج دائم است که در آن زن از مقداری حقوق خود تنازل می کند.
در نکاح متعه احکام شرعی متفاوت از احکام شرعی ازدواج دائم بر آن مترتب می کنند. مانند اینکه:
۱_در ازدواج موقت (نکاح متعه) طلاق وجود ندارد و با تمام شدن مدت آن طلاق زن واقع می شود. اگر مدت آن یک هفته باشد بعد از پایان آن عقد نکاح به پایان رسیده. و ارتباط آنها با همدیگر حرام می شود لذا نیازی به تلفظ طلاق برای انتهاء عقد نیست. (شرائع الاسلام حلّی ۲۹۷/۴ . واللمعه الدمشقیه ۲۸۹/۵ . و الکافی ۴۵۱/۵).

۲_ با ازدواج موقت میراث بین آنها ثابت نمی شود و اگر یکی از آن دو در اثناء نکاح متعه بمیرد از دیگری ارث نمی برد. (شرائع الاسلام ۲۹۸/۴ ، واللمعه الدمشقیه ۲۹۶/۵ ، و الکافی ۴۵۱/۵).
۳_ وقتی مدت نکاح متعه پایان پذیرفت عده زن دو حیض و اگر زن حائضه نباشد عده او چهل و پنج روز است. (شرائع الاسلام ۲۹۸/۴ وو..)

در حالیکه عده مطلقه در ازدواج شرعی صحیح برای زنان حائضه سه قرء و برای زنان غیر حائضه سه ماه است .
حلی می گوید: وقتی مقدار مهریه و مدت زمان نکاح مشخص شد عقد صحیح است. ولی اگر مهریه ایراد داشته باشد گرچه مدت آن مشخص باشد درست نیست.
او می گوید: تعیین اجل در نکاح متعه شرط لازم است و اگر تعیین نشود نکاح دائم به حساب می آید. و مدت نکاح کم باشد یا زیاد مانند: یک سال، یک ماه یک روز و … باید تعیین گردد و قابل تغییر نیست. اگر مدت آن کمتر از یک روز باشد باید انتهاء آن مانند زوال آفتاب یا غروب آن معلوم شود. (مرجع سابق و المبسوط طوسی ۲۳۸/۴).

عاملی می گوید محدودیت در مهریه (زیاد یا کم) و محدودیت در اجل (زیاد یا کم) وجود ندارد و قول بعضی که باید حداقل زمان آن بین طلوع خورشید و زوال آن باشد استثنا است . (اللمعه الدمشقیه ۲۸۵/۵) بنابراین ازدواج موقت در کمترین زمان مثلاً یک ساعت یا کمتر از آن نیز جائز است.
تفاوت دیگر ازدواج مسیار و ازدواج موقت
۱_ در نکاح متعه حضور ولی و شاهدان شرط نیست، اما در ازدواج مسیار مانند ازدواج دائم حضور ولی و شاهدان شرط الزامی است. (مستدرک الوسائل ۴۵۹/۴ ، الوسائل۶۴/۲۱)
۵ _مردی که نکاح متعه می کند در تعداد زنان در یک زمان محدودیت ندارد. یعنی می تواند تعداد زیادی زن با عقد موقت در یک زمان داشته باشد، اما
در ازدواج مسیار همزمان نمی تواند بیشتر از چهار زن داشته باشد گرچه عقد همه آنها مسیار باشد. (الکافی۴۵۲/۵).

۶ _در نکاح متعه اگر زن غائب شود مستحق مهریه نیست و مرد می تواند به نسبت غیبتش مهریه را کم کند جز ایامی که زن در حیض است، اما در نکاح مسیار مانند ازدواج دائم (بعد از دخول) در هر حال مستحق کل مهریه است.
در هر صورت از سبره الجهنی رضی الله عنه نقل شده که گفت: پیامبرصلی الله علیه و سلم فرمود: ای مردم من در نکاح متعه به شما رخصت دادم اما اکنون خداوند آنرا تا روز قیامت تحریم کرد هر کس زنی با نکاح متعه دارد آنرا رها کند و از مهریه آنها کم نکند. (روایت مسلم)
حلّی می گوید دختر یا زن بالغ و رشید می تواند عقد ازدواج موقت ببندد و ولی او حق اعتراض ندارد (طبق قول مشهورش) (شرائع الاسلام حلی ۲۹۶/۴).
بدین خاطر نکاح متعه پنهان می ماند و جز زوجین و عاقد آنها هیچ کس حتی ولی زن نیز گاهی از آن اطلاع ندارد چون احساس عیب و عار به همراه دارد.
خلاصه 
از مطالب گذشته متوجه شدیم که نکاح متعه و مسیار با هم شباهت ندارند و ذاتاً با هم اختلاف دارند. خلاصه این اختلافها عبارتند از:
ازدواج مسیار ابدی است و تمام ارکان و شرائط شرعی ازدواج دائم را دارد و تمام احکام شرعی ازدواج دائم بر آن مترتب است. از جمله: مهریه، نفقه، مسکن، ثبوت
نسب فرزندان، وجوب عده شرعی هنگام طلاق یا مرگ شوه رو بردن ارث از همدیگر ، با این تفاوت که زن از بعضی از حقوق خود در برابر شوهرش تنازل می کند.
با این وصف علماء در ازدواج مسیار سخت گیری می کنند تا عوارض منفی آن باعث از هم پاشیدگی نهاد خانواده نشود.

ما حتی جوانان را به ازدواج مسیار ترغیب نمی کنیم چون علی رغم اجازه برخی علماء اسباب مشخصی دارد که این اسباب چهارچوب آنرا بسیار محدود می کنند.
بنابراین هرگز نباید ازدواج متعه را بر ازدواج مسیار قیاس کرد.

نویسنده : اسحاق دبیری ، همراه با ویرایش و تلخیص

منبع : وااسلاماه

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار