تبلیغات

تعبیر خواب به ترتیب حروف الفبایی (از س تا ی)

Article Image

قسمت دوم و پایانی تعبیر خواب :download

«س»

ساختمان

دیدن ساختمان جدید در خواب،بر سودی دنیایی دلالت دارد و نیز،ممکن است بر تولّد فرزند تعبیر شود.اگر کسی دید که در شهری یا روستایی،ساختمانی می‌‌سازد،با زنی از اهالی آن شهر یا روستا ازدواج می‌‌کند.

ساربان

دیدن ساربان در خواب،بر مسافرت یا فوت فردی بیمار دلالت دارد و ممکن است به ناخداو فرماندهکشتی نیز،تعبیر شود.

ساق پا

ساق پا در خواب،نشانه‌ی عمر انسان و ستون زندگی و حیات اوست.اگر کسی در خواب ببیند که یکی از ساق‌هایش را دراز و دیگری را بلند نموده است و هردو ساقش به هم بسته شده‌اند،یا اجلش نزدیک شده است یا واقعه‌ی بدی در انتظار اوست.اگر زنی در خواب ببیند که ساق پایش را آشکار نموده،دین و ایمانش روزبه‌روز بهتر می‌‌شود.اگر کسیببیند که ساقی زیبا و فربه دارد،بر خوبی مرکب یا مقصد او دلالت دارد.ممکن است که ساق پا، بر ناراحتی و گرفتاری نیز،دلالت داشته باشد و آشکار نمودن ساق پا، به ترک نماز و ذلّت نیز، تعبیر ‌شود.

سایه

اگر کسی در فصل تابستان،سایه‌ای را در خواب ببیند،نشانه خوشی،استراحت و مقام والا است.اگر کسی در خواب ببیند که از فرط گرما به سایه‌ای پناه برده است،از غم و غصه نجات می‌‌یابد و رزق و روزی به دست می‌‌آورد.سایه‌ی زن،شوهر اوست و اگر زنیکه شوهر نکرده است در خواب ببیند که زیر سایه‌ای رفته است،شوهر می‌کند.اگر کسی در خواب ببیند که در سایه،احساس سرما کرده و جلو آفتاب رفته است،از فقر و نداری نجات می‌‌یابد.

سبیل

اگر کسی در خواب ببیند که موهای سبیلش را کوتاه می‌کند،پیرو سنت پیامبرص است واگر ببیند که موهای سبیلش دراز شده است،خواب خوبی ندیده است.

ستاره

ستاره در خواب،بر فردی شرافتمند و بسیار بلندمرتبه دلالت دارد.اگر کسی در خواب،در خانه‌اش ستاره‌ای را دید که روشنایی نداشت،نشانه این است که عده‌ای از افراد معتبر و بلندمرتبه به مصیبتی دچارمی‌شوند.

ستم

ستم در خواب،بر بلا و مصیبت و ویرانی دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که به دیگری ستم کرده است و فرد ستم‌دیده دست به دعا برداشته و از او به خداوند شکایت می‌کند،باید از عذاب الهی بترسد.

ستون

ستون در خواب،نشانه دین است و مجموعه‌ی چند ستون،نشانه عده‌ای از مردان است که در انجام امور و دست کشیدن از گناهان می‌‌توان به آن‌ها تکیه و اعتماد نمود.اگر کسی در خواب ببیند که ستون مسجد کج شده و در جای خود نمانده است،او مردی است که از سلطه حاکم و فرمانروا خارج شده و سر به شورش برمی ‌دارد.

سجده

اگر کسی در خواب،برای خداوند سجده نماید،بر دشمنش پیروز گشته و خداوند نیز،از او خشنود خواهد شد و از خطرها رهایی می‌‌یابد و به مقصود خود می‌‌رسد،اما اگر ببیند که برای غیرخدا سجده می‌کند یا بدون هیچ نیتی سرش را به طرف زمین نزدیک می‌کند،ذلیل و خوار خواهد شد و اگر بازرگان باشد یا در مسابقه‌ای در حال رقابت با کسی باشد،برنده نخواهد شد و به مقصود خود نخواهد رسید.ممکن است سجده کردن،بر پیروی از سنت پیامبرص و همنشین شدن با ایشان در بهشت تعبیر شود.سجده‌ی شکر در خواب،بر رفع درد و بلا وتجدید شدن رزق و روزی دلالت دارد.

سخن

اگر کسی در خواب ببیند که با چند زبان مختلف سخن می‌‌گوید، صاحب ملک بزرگی می‌شود.سخن گفتن پرندگان در خواب،به‌طور کلی خوب است.اگر کسی ببیندکه پرنده‌ای با او سخن می‌‌گوید،به مقامی بلند دست می‌‌یابد.اگر کسی در خواب ببیند که حیوان چهارپایی با او سخن می‌‌گوید از دنیا می‌‌رود؛زیرا خداوند می‌فرماید:

﴿۞وَإِذَا وَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ عَلَیۡهِمۡ أَخۡرَجۡنَا لَهُمۡ دَآبَّهٗ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ تُکَلِّمُهُمۡ﴾[النمل:۸۲].

«هرگاه فرمان و حکم خدایی بر آنان واقع شود،چهارپایی را از زمین بر آنان خارج نماییم که با آنان سخن می‌گوید»

سدر

هر کسی در خواب درخت سدر را ببیند،به مقام و درجه‌ای بالا دست می‌‌یابد و راه ورع و تقوا و علم را پیش می‌‌گیرد.دیدن درخت سدر در خواب،خوب است و به رزق و روزی نیز،تعبیر می‌شود.

سدره المنتهی

دیدن سدره المنتهیکه درختی است در بهشت،به نایل شدن به مراد و آرزوها تعبیر می‌شود.

سر

سر در خواب،به فرماندهی و سرمایه تعبیر می‌‌شود و بزرگ بودن سر بر شرف فراوان و کوچک بودن آن بر شرفی اندک دلالت دارد.پایین انداختن سر در میان مردمیا نزد سلطان،به انجام دادن گناهی بزرگ و پشیمانی از آن تعبیر می‌‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که سرش شبیه سر درازگوش شده است،همان گونه که پیامبرص در حدیثی به آن اشاره نموده است،در نماز جماعت قبل از امام به رکوع و سجود می‌‌رود یا اینکه مردی ساده‌لوح و نادان خواهد شد.

سراب

دیدن سراب در خواب،به عمل،بیهوده و پوچ که انجام نمی‌‌پذیرد،دلالت دارد و اگر کسیکه خواب سراب را می‌‌بیند،خواهان چیزی باشد آن را به دست نخواهد آورد.

سرباز

اگر کسی در خواب ببیند که عده‌ای سرباز در جایی جمع شده‌اند،حق و حق‌طلبان پیروز خواهند شد.

سر بریدن

سر بریدن در خواب،بر ظلم و ستم به دیگران و خوردن حق آن‌ها دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که سرانسانی را می‌‌بُرد،به او ستم می‌کند و بریدن سر تمام آن موجوداتیکه سر بریدن‌شان جایز نیست،ظلم بر آن‌هاست.اگر کسی غمگین باشد و در خواب ببیند که سرش را می‌‌بُرند،غم و غصه‌هایش برطرف می‌‌شود.سر بریدن به زن گرفتن نیز،تعبیر می‌‌شود؛اگر کسیببیند جانوری را سر می‌‌برد که بر زن دلالت دارد،مانند کبوتر یا هر جانور سفید و زیبایی،زن می‌‌گیرد.اگر کسی ببیند که سر پدر یا مادرش را می‌‌برد،حق آن‌ها را پایمال می‌‌کند.

سرزنش

سرزنش کردن در خواب،نشانه پیروی زیاد از راه و روش‌ شیطان است.

سرکه

دیدن سرکه در خواب،بر خیر و برکت،دارایی،کسب حلال و عمر طولانی دلالت دارد و برایکسیکه درخواب آن را با نان بخورد بر کم شدن رفاه و خوش‌گذرانی دلالت دارد.

سرگردانی

سرگردانی در خواب،نشانه‌ی جهالت و تسلط شیطان بر بیننده‌ی خواب است.

سرما

سرما در خواب،نشانه‌ی فقر است.اگر کسی در خواب دید که سایه‌ای سرد را ترککرده و مقابل خورشید نشسته است تا گرم شود،فقر و تنگدستی از او دور می‌‌شود و اگر دید که از شدّت گرما به زیر سایه‌ای رفت،غم و غصه از او دور می‌‌شود.

سرمه

دیدن سرمه در خواب،نشانه فراوان شدن مال و ثروت و درک و فهم است.اگر کسیکه در چشمانش عیبی دارد در خواب ببیند که به آن‌ها سرمه می‌‌کشد،چشمانش شفا می‌‌یابند.

سرمه‌دان

سرمه‌دان در خواب،به زنی خوب و نیکوکار تعبیر می‌‌شود که‌ می‌خواهد به دیگران سود برساندن.اگر مرد مجرّدی در خواب ببیند که میله را داخل سرمه‌دان گذاشته است تا آن را به چشمانش بکشد،زن می‌‌گیرد.

سطل

اگر کسی در خواب ببیند که با سطلی از چاه برای خود آب می‌‌کشد،برایبهره‌ی دنیوی به کار و کوشش می‌‌پردازد.اگر کسی ببیند که با سطل از چاه آب می‌‌کشد و با آن آب،خود را می‌‌شوید به خوشی و مال دنیا می‌‌رسد و اگر در زندان باشد،آزاد می‌‌شود.آب کشیدن از چاه برایکسیکه زن حامله دارد به تولد نوزاد پسر و برایکسیکه زن ندارد،به رزق و روزی تعبیر می‌‌شود.

سفره

دیدن سفره در خواب، بر نعمت،اجابت دعا،خوشی زندگی و جشن و شادی دلالت دارد.

سقف

سقف در خواب،بر مردی والامقام و باشکوه دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که نزدیک است سقفی بر او بیفتد از مردی والامقام و باشکوه دچار ترس و هراس می‌‌شود و هر کسی در خواب ببیند که سقفی بر او افتاد،به شکنجه و عذاب مبتلا می‌‌شود.

سگ

سگ در خواب،به مردی گمراه و بی‌‌ارزش که دنباله‌رو هوا و هوس است،تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که سگی بر او پارس می‌کند،از شخصی ناجوانمرد سخنانی زشت درباره‌ی خود می‌‌شنود.دیدن سگ شکاری در خواب به سربلندی و رزق و روزی تعبیر می‌‌شود.

سلاح

دیدن سلاح در خواب،بر پیروزی،قدرت،سرافرازی و رفع بدی‌ها دلالت دارد.

سلام کردن

اگر کسی در خواب دید،به کسی سلام می‌کند که با او دشمنی و عداوتی ندارد،از طرف او به بیننده‌ی خواب خیر،سلامت و امنیت می‌‌رسد.اگر بین آن دو عداوت و دشمنی وجود داشته باشد،گوینده‌ی سلام به آرزوی خود دربرابر طرف مقابل می‌‌رسد و از شرّ او درامان می‌گردد.اگر به کسی سلام نمود که بین آن‌ها معامله‌یتجاری باشد و طرف مقابل به سلام او پاسخ گوید،معامله‌ بین آن‌ها انجام می‌‌گیرد و اگر به سلام جواب ندهد،معامله‌انجام نمی‌‌گیرد.اگر کسی در خواب دید که دشمنش به او سلام می‌کند و برایش هدیه‌ای آورده است،دشمنش به او پیشنهاد صلح و آشتی می‌‌دهد و اگر دید،با او دست می‌‌دهد و او را در ‌آغوش می‌‌گیرد،دشمنش از شرارت دست می‌‌کشد.اگر در خواب دیدکه با عده‌ای قبل از آنکه سلام کند،سخن می‌‌گوید،دلیل بر مخالفت با سنت پیامبرص و تمایل به بدعت است.

سلطان

اگر کسی در خواب دید که خداوند او را سلطان سرزمینی نموده است،به شکوه،اقتدار و سربلندی دست می‌‌یابد.دیدن چنین خوابی برای شخص بیمار،بر مرگ او دلالت دارد.ممکن است سلطان،بر دررأس بودن امری دلالت داشته باشد.

سلمانی

دیدن سلمانی در خواب،مایه‌ی آرامش و نجات یافتن از دردهای سر و چشم است.تراشیدن سر،پس دادن امانت و ایمن شدن از خطر می‌باشد.اگر کسی در خواب ببیند که در مراسم حج سرش را می‌‌تراشد،بدهی ‌هایش را می‌‌پردازد.تراشیدن ریش در خواب، از دست دادن مال و مقام و شهرت است.اگر بیماری در خواب ببیند که سرش را می‌‌تراشد،به بهبودی و سلامت دست می‌‌یابد.

سلیمان پیامبر(ع)

دیدن سلیمان پیامبر(ع) در خواب، بر ملک و پادشاهی دلالت دارد و ممکن است به آسان شدن امور سخت و دشوار نیز،تعبیر شود. بیننده‌ی چنین خوابی از جانب خداوند به مقامیوالا دست می‌‌یابد و در آخرت نیز،عاقبت به خیر خواهد شد.

سم

سم در خواب،برایکسیکه آن را می‌‌خورد به غم و اندوه تعبیر می‌شود.

سنگ

دیدن سنگ در خواب،بر افراد سنگدل،نادان و بی‌‌عمل دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که با چوبی به سنگی می‌‌زند و‌ از آن سنگ،آب بیرون می‌آید،اگر تهیدست باشد،ثروتمند و اگر ثروتمند باشد، به ثروتش افزوده می‌‌گردد؛ممکن است بر رزق و روزی نیکو نیز،دلالت داشته باشد.

سنگسار کردن

اگر کسی در خواب ببیند که شخصی را سنگسار می‌کند،درباره‌ی او سخن زشت خواهد گفت و او را دشنام می‌‌دهد.سنگسار کردن به تهمت زدن نیز،تعبیر می‌‌شود؛مگر اینکه سنگسار،به علت حدّ شرعی باشد در اینصورت،شخصیکه سنگسار می‌‌شود،از جرم و گناه پاکخواهدشد.

سوار شدن

سوار شدن بر چهارپایان در خواب،بر سلطه و عزّت دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که سوار بر اسبی شده است،اما سواری نمی‌داند،به دنبال هوا و هوس رفته است.

سوراخ

دیدن سوراخ در خواب،به چنگ زدن بر روش بدعت‌گران تعبیر می‌‌شود.اگر کسیببیند که از سوراخی جانوری بیرون می‌آید،به بیرون آمدن سخن از دهان تعبیر می‌شود.

سوزن

اگر نخی در سوزن باشد،به بهتر شدن اوضاع و احوال زندگی؛و اگر جدا از آن باشد،به تشتّت و جدایی تعبیر می‌شود.اگر کسی سوزن شکسته‌ای را ببیند،دچار ناراحتی و پریشانی می‌شود.

سوسمار

سوسمار در خواب،بر مردی بیابانی دلالت دارد که با حقّه و فریب،خواهان تصاحب ملک و دارایی دیگران است.

سوگند

اگر کسی در خواب به حقیقت و راستی سوگند بخورد،پیروز خواهد شد و سخن حقّ را به مردم ابلاغ می‌کند و اگر به دروغ سوگند بخورد،شکست می‌خورد و خوار می‌شود و ممکن است گناه کبیره‌ای نیز، انجام دهد و پشیمان و ذلیل شود.اگر کسی در خواب ببیند که به صلیب،ستارگان،دریا و چیزهایی مانند این،سوگند می‌خورد،دلیلی است بر اینکه آن شخص،گمراهی و نفاق را دوست دارد و اگر به خداوند سوگند بخورد دلیل بر این است که بر راه حق می‌رود و دنباله‌رو سنت پیامبرص است.

سوگواری

دیدن سوگواری در خواب، برای کسی که زندگیش در خوشی و راحتی است،به ضرر و زیان یابه مصیبتی گرفتار شدن تعبیر می‌شود.اگر ببینده‌ی خوابناراحت باشد‌،دیدن سوگواری،بر امید به رحمت خداوند و از بین رفتن غم و ناراحتی دلالت دارد.اگر کسی دید که برای تسلیت‌گفتن به مصیبت‌دیده‌ای،به مراسم سوگواری می‌رود،به امنیت و آسایش می‌رسد و مژده‌ای به او داده می‌شود.برپا نمودن مراسم سوگواری بدون هیچ دلیلی بر مصیبتی دلالت دارد که برایش سوگواری لازم است.

سیاهدانه

دیدن سیاهدانه در خواب،بر سلامتی و تندرستی دلالت دارد.

سیر

دیدن سیر در خواب،بر دارایی و مال حرام و سخنی زشت دلالت دارد.خوردن سیر در خواب تنها برای بیمار خوب است.

سیل

دیدن سیل در خواب،بر هجوم دشمن دلالت دارد.اگر آن سیل برای مردم سودمند باشد و ضرر نرساند،به خیر و برکت مستمر تعبیر می‌شود.

سیلی

سیلی زدن به صورت زن در خواب،به تولد فرزند پسر تعبیر می‌شود؛به ویژه اگر صاحب خواب از بچه‌دار شدن ناامید شده باشد،زیرا درحالی فرشتگان به ابراهیم÷ مژده تولد پسری را دادند که از بچه‌دار شدن ناامید شده بودند،همسرش ساره،شگفت‌زده شد و به صورت خود زد و خداوند در این مورد فرموده است:﴿فَصَکَّتۡ وَجۡهَهَا﴾؛یعنی، (همسر ابراهیم) به صورت خود زد.ممکن است سیلی زدن به صورت نشانه جرم و گناه و مصیبت نیز،باشد.

سینه

زیبا وبزرگ بودن سینه در خواب،برای کافر نشانه‌ی این است که وارد اسلام می‌شود و برای مسلمان گنهکار،نشانه توبه کردن و روی آوردن به طاعت و پرستش خداوند است و ممکن است نشانه آسان شدن امور سخت و دشوار نیز،باشد.تنگ بودن سینه در خواب به گمراهی تعبیر می‌شود.

«ش»

شادی

شادی در خواب،دلیلی بر گشوده شدن درهای رحمت الهی بر بیننده‌ی خواب، بعد از ناراحتی است و بر پرداخت بدهی‌ها نیز،دلالت دارد.شادی و سرور در خواب،ممکن است بر عمل نیک،شاد شدن در زندگی و رفع درد و بلا دلالت داشته باشد.

شاعر

دیدن شاعر در خواب،بر مرد گمراهی دلالت دارد که به آنچه خود می‌گوید،عمل نمی‌کند.

شانه

دیدن شانه در خواب،برای کسی که بخواهد در امری مشارکت کند،نشانه خیر و برکت است.شانه به مردی عادل نیز،تعبیر می‌شود.

شاهین

دیدن شاهین در خواب،بر پادشاهی،عمر طولانی،ثروت یا دردسر و گرفتاری دلالت دارد.

شب

شب،نشانه آرامش و استراحت است و ممکن است نشانه عبادت و شب زنده‌داری باشد.دیدن شب‌های مبارک،مانند شب قدر به خیر و مژده نیک تعبیر می‌شود.

شپش

شپش در خواب،نشانه عذاب است.دیدن شپش‌های زیاد در خواب،بر فقر،شکست یا بیماری درازمدت دلالت دارد.کشتن شپش در خواب،نشانه رفع غم و غصه است.اگر کسی ببیند که شپشی،او را می‌گَزد،نشانه این است که افرادی ضعیف از او بدگویی می‌کنند.

شپشک

دیدن شپشک در خواب،بر مردی سخن‌چین دلالت دارد.اگر بیماری در خواب ببیند که در خانه‌ی اویا در بدن او شپشک وجود دارد،از دنیا می‌رود.

شتر

دیدن شتر در خواب،بر غم و غصه دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که شتری به او حمله‌ور شده است،به غم و غصه دچار می‌شود یا با فردی بی‌ارزش درگیر می‌گردد.اگر در خواب ببیند که افسار شتر را گرفته است و او را به راه مشخص و شناخته‌شده‌ای می‌برد،فردی را از گمراهی به سمت راه راست و خیر راهنمایی می‌کند، اما اگر شتر را به بیراهه ببرد،فردی را گمراه می‌کند و او را به سمت فساد ونابودی می‌کشاند.اگر کسی ببیند که شتری را ذبح می‌کند،از غم رها شده و به آرامش و راحتی می‌رسد؛اگر از پشت شتری بیفتد،تنگدست و فقیر می‌شود و اگر شتر به او لگد بزند،به بیماری شدیدی مبتلا می‌شود.ممکن است شتر در خواب،به شیطان یا به فردی منافق و نادان تعبیر شود.اگر زنی در خواب ببیند که بر شتری سوار است،در حالی که ازدواج نکرده باشد،شوهر می‌کند و اگر ازدواج کرده و شوهرش گم شده باشد،شوهرش نزد او برمی‌گردد.اگر کسی ببیند که شتری را می‌دوشد،پول بسیار از طرف سلطان یا فرمانروا برای او می‌رسد و اگر به جای شیر از پستان شتر خون بیاید،پول حرامی به دست او می‌رسد.اگر کسی در خواب ببیند که شتر ماده‌ای وارد شهری می‌شود،آن شهر به فتنه و آشوب دچار می‌شود؛زیرا خداوند می‌فرمایند:﴿إِنَّا مُرۡسِلُواْ ٱلنَّاقَهِ فِتۡنَهٗ لَّهُمۡ﴾؛یعنی،و ما شتر ماده را بر آنان فرستادیم تا فتنه و آزمایشی برای آنان باشد.اگر کسی در خواب ببیند که شتر ماده‌ای را سر می‌برد،عملی انجام می‌دهد که از آن پشیمان می‌شود یا به مصیبتی دچار می‌گردد.ممکن است شتر ماده به زن نیز،تعبیر شود.

شترمرغ

دیدن شترمرغ در خواب،بر زن یا نعمت دلالت دارد.

شراب

شراب،به پول حرام و گمراهی تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که شراب درست کرده است و آماده می‌کند،خدمتکار سلطان می‌شود یا مقام بزرگی به او سپرده می‌شود.دیدن شراب در خواب،بر فتنه،آشوب و دشمنی نیز،دلالت دارد و ممکن است به از دست دادن عقل،دیوانگی یا بیهوشی تعبیر شود.

شراب‌فروش

دیدن شراب‌فروش در خواب،بر مردی دلالت دارد که صاحب مال و ثروتی حرام است.

شراکت

اگر فقیری در خواب ببیند که با شخصی بلندپایه‌تر از خود شریک شده است،ثروتمند خواهد شد.

شرم

شرم و حیا درخواب،بر فراوانی ایمان و روزی دلالت دارد و ممکن است مایه‌ی هدایت برای فرد گناهکاری باشد.

شستن

شستن در خواب،نشانه توبه از گناهان یا برآورده شدن نیازها می‌باشد.شستن بدن با آب سرد در زمستان،نشانه غم و غصه است،اما اگر کسی در خواب ببیند که در فصل زمستان با آب گرم خود را می‌شوید،سود و منفعت به دست می‌آورد یا اینکه بیماریش شفا می‌یابد.اگر کسی در خواب ببیند که برای پوشیدن احرام یا داخل شدن به مکه،خود را می‌شوید،نشانه دلخوشی او و رسیدن به دوستان و خویشاوندان یا پرداخت بدهی‌هایش می‌باشد.اگر کسی در خواب دید که خودش را شست و لباسی تازه و نو به تن نمود،اگر بیمار باشد،شفا می‌یابد؛اگر بدهکار باشد،بدهی‌هایش را می‌پردازد؛اگر اسیر و دربند باشد،آزاد می‌شود؛اگر غم و غصه‌ای داشته باشد،برطرف می‌شود؛و اگر حج نکرده باشد،خداوند او را ثروتمند می‌کند؛اما اگر بعد از شستن بدن،لباس کهنه‌ای به تن نمود،غم و غصه‌اش برطرف می‌شود؛اما فقیر و مستند می‌گردد.شستن دست‌ها با آب و صابون،نشانه برطرف شدن غم و ناراحتی است.

شطرنج

بازی کردن با شطرنج و تخته نرد در خواب،به فریبکاری،حسد،فتنه و آشوب تعبیر می‌شود.

شعیب پیامبر(ع)

اگر کسی در خواب شعیب پیامبر÷ را ببیند در میان قومی گران‌فروش و کم‌فروش گرفتار می‌شود که به او حقه می‌زنند،اما در نهایت،بر آنان پیروز می‌شود.

شفاعت

شفاعت در خواب،به سربلندی،شکوهمندی و پاداش تعبیر می‌شود.

شکارچی

دیدن شکارچی در خواب،بر مردی دلالت دارد که عاشق زنان است و ممکن است برای رسیدن به آنان دام بگستراند.

شکر

شکر در خواب،به خوشی و شادمانی و رفع غم و اندوه تعبیر می‌شود.

شلوار

شلوار در خواب،به زن تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که شلوار جدیدی به دست آورد،زنی دیگر می‌گیرد.

شمشیر

دیدن شمشیر در خواب،بر فرزند پسر یا سلطان دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که شمشیری را برداشته و آن را در دست دارد،ولایتی بزرگ به او سپرده می‌شود؛اگر ببیند که شمشیری را به همسرش می‌دهد یا همسرش به او شمشیری می‌دهد،فرزند پسر به آن‌ها عطا می‌شود؛اما اگر شمشیر در درون غلاف باشد،دختر است.دیدن شمشیر در خواب به فتنه و آشوب نیز،تعبیر می‌شود.

شمع

شمع،نشانه هدایت است و دیدن آن در خواب برای جوان مجرّد به ازدواج و برای فرد جاهل و نادان به هدایت تعبیر می‌شود.

شن

دیدن شن در خواب،بر سفر کردن دلالت دارد و راه رفتن در میان شن،ممکن است به اندوه و ناراحتی تعبیر شود.

شنا

اگر کسی در خواب ببیند که شنا می‌کند و خودش شنا کردن نمی‌داند،در علم و دانش به مقصود و مراد خود می‌رسد و اگر ببیند که در وسط دریا به خوبی شنا می‌کند،کار یا مسؤولیتی بزرگ به او سپرده می‌شود که او در انجام آن پیروز و سربلند خواهد شد.

شهر

اگر کسی در خواب ببیند که وارد شهری از شهرها می‌شود،از آن چیزی که می‌ترسد ایمن می‌شود.ابن سیرین/وارد شدن به شهر را در خواب،خوب و خارج شدن از آن را،بد می‌دانست.

شیر

شیر در خواب،به فطرت اسلام،هدایت،دین یا دانش تعبیر می‌شود.

شیر (ژیان)

دیدن شیر در خواب،بر سلطانی ظالم و ستمکار یا بر جهل و تکبّر و سرگردانی دلالت دارد و گفته شده است که دیدن شیر در خواب،بر دشمنی قوی و بانفوذ دلالت دارد.

شیر دادن

اگر زنی در خواب ببیند که مردی از شیر او می‌خورد،مال و دارایی او را می‌برد و اگر زن بیماری ببیند که شیر می‌دهد،از بیماری بهبود می‌یابد.

شیشه

شیشه در خواب،به زن تعبیر می‌شود؛زیرا پیامبرص می‌فرماید:«رفقاً باالقواریر»؛یعنی،با شیشه‌ها (زنان) با مدارا رفتار کنید.

شیطان

دیدن شیطان در خواب،به عالمی بدعت‌گرا یا اقدام به گناه،فریب و نیرنگ،جادوگری،حسودی و جدایی میان زن و شوهر تعبیر می‌شود.اگر کسی ببیند که شیطان،خودش را روی او انداخت،به رباخواری مبتلا می‌شود.

«ص»

صابون

اگر کسی در خواب ببیند که لباس‌هایش را با صابون می‌شوید،از بیماری شفا می‌یابد، از گناهان توبه می‌کند یا درهای خیر و رحمت بر او گشوده می‌شود و قرض‌هایش را پرداخت می‌کند.ممکن است دیدن صابون در خواب،نشانه رفع غم و غصه باشد؛زیرا صابون،چرک را از بین می‌برد و چرک نیز،در خواب به غم و غصه تعبیر می‌شود.

صاعقه

صاعقه به عذاب یا جزادادن دلالت دارد.اگر در خواب صاعقه به جایی خورد و صدای بلندی داشت،به آگاه نمودن گناهکاران تعبیر می‌شود.رعد و برق در خواب،نشانه درد و بلاست.

صبح

صبح در خواب،به خوشی،آسایش و وفای به عهد تعبیر می‌شود.اگر بردهیا اسیری،چنین خوابی ببیند،آزاد می‌شود.دیدن صبح برای گناهکاران یا جاهلان به توبه و ترک اعمال گذشته تعبیر می‌شود.دیدن صبح برای بازرگانی که بازارش کساد شده است،نشانه رونق بازار و افزایش روزی او می‌باشد.دیدن صبح برای عامّه مردم در زمان ناراحتی و گرفتاری آن‌ها به نجات از گرفتاری و رفع غم و غصه تعبیر می‌شود.

صبر

صبر در خواب،به بلندی،رفعت و مژدگانی تعبیر می‌شود و ممکن است که نشانه عاقبت به خیری باشد.

صخره

صخره در خواب،به زن بردبار تعبیر می‌شود و نیز،نشانه بردباری،ثبات‌قدم و درازی عمر است.دیدن صخره در خواب ممکن است،بر افراد سنگدل و جاهل دین خدا دلالت داشته باشد.

صدا

اگر کسی در خواب ببیند که صدایش را بلند می‌کند،بر قومی که عملی خلاف شرع انجام داده‌اند پیروز می‌شود.اگر ببیند که صدایش را در مقابل عالمی بلند می‌کند،مرتکب گناه می‌شود.صدای ضعیف در خواب،بر ترس و لرز؛و پایین آوردن صدا بر تواضع دلالت دارد.شنیدن صدای زشت و ناخوشایند به غم و گرفتاری؛و شنیدن صدای خوش به شادی و خوشی تعبیر می‌شود.

صدقه دادن

صدقه دادن در خواب،نشانه رفع بلا و شفای بیماری و خیر و برکت و روزی است.

صله رحم

اگر کسی در خواب ببیند که صله رحم به جای نمی‌آورد و به دیدار آنانی که خداوند امر نموده است،نمی‌رود؛در دین گمراه شده یا به علت قهر کردن با خویشان،در زندگی سرگردان شده است.

صندلی

دیدن صندلی در خواب،به بزرگی و رفعت تعبیر می‌شود.اگر صندلی از آهن باشد،به قدرت و نیرو تعبیر می‌شود.

«ض»

ضعف

اگر کسی در خواب ببیند که ضعیف شده است،دین و ایمانش ضعیف خواهد شد یا در انجام فرایض دینی از خود ضعفنشان می‌دهد.

«ط»

طاعون

طاعون در خواب،بر سزا دادن از طرف سلطان یا ممکن است بر، افروخته شدن آتش جنگ دلالت داشته باشد.

طاق

دیدن طاق در خواب، ممکن است نشانه دنیا،شادی یا گشایش در امور باشد و ممکن است نشانه چیزی باشد که مردم با آن به مراد و آرزوی خود می‌رسند.

طاووس

دیدن طاووس در خواب،بر زنی بیگانه،زیباروی و ثروتمند دلالت دارد.

طبقه

اگر کسی در خواب ببیندکه طبقه‌ای از ساختمان را خریده است به سفری دور و دراز می‌رود.

طلا

دیدن طلا در خواب،بر شادی،گشایش در روزی و از بین رفتن اندوه و ناراحتی دلالت دارد.

طلاق

طلاق در خواب،بر ترک کردن و دست کشیدن از راه و روش قبلی،دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که همسرش را طلاق می‌دهد،ثروتمند خواهد شد؛زیرا خداوند می‌فرمایند:﴿وَإِن یَتَفَرَّقَا یُغۡنِ ٱللَّهُ کُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ﴾؛یعنی،و اگر زن و مرد از هم جدا شوند،خداوند از فضل و روزی خود آن‌ها را بی‌نیاز می‌گرداند.

«ع»

عاریه

اگر کسی در خواب ببیند که چیزی را برای مدتی به عاریه گرفته است و آن را به دیگران عاریه داده است،اگر آن چیز خوب و مفید باشد خیری به او خواهد رسید،اما دوام ندارد؛و اگر آن چیز بد و بی‌ارزش باشد،به شرّی دچار می‌شود،اما آن نیز،دوام ندارد.

عالم

اگر کسی در خواب ببیند که عالم شده است،به مقامی بلند دست می‌یابد و دیگران به نیکی از او یاد می‌کنند.دیدن علما در خواب،نشانه ازدیاد علم و دانش و هدایت است؛زیرا علما پنددهنده و بیان‌کننده اوامر الهی در میان مردمند.

عبا

دیدن عبا در خواب،به ،جاه و مقام و عزّت تعبیر می‌شود.

عتاب

اگر کسی در خواب ببیند که مورد عتاب قرار گرفته است،نشانه توبه کردن و ترک گناه است.

عجله کردن

عجله نمودن در خواب،بر مسابقه و سبقت گرفتن از دیگران برای انجام کردار نیک دلالت دارد و ممکن است به پشیمانی نیز،تعبیر شود.

عدس

دیدن عدس در خواب،بر روزی کم و بی‌ارزش و عوض کردن چیزهای خوب با چیزهای بد دلالت دارد.

عدّه‌ی زن

عده‌ی زن،مدت زمانی است که زن بعد از مرگ شوهر یا طلاق گرفتن،نمی‌تواند شوهر کند.اگر زنی در خواب ببیند که در حال سپری کردن مدّت عدّه است،ممکن است به غم و غصه‌ای دچار شود یا اینکه طلاق داده شود.

عرفه

اگر کسی در خواب ببیند که روز عرفه است،اگر گمشده‌ای داشته باشد با دلخوشی آن را پیدا می‌کند و اگر با کسی قهر باشد با او آشتی می‌کند.روز عرفه در خواب،بر حج کردن نیز،دلالت دارد.

عرق

عرق کردن در خواب،برای کسی که دوست دارد عرق کند به شفای بیماری تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که عرق را از سر و صورتش پاک می‌کند،نیازهایش را برآورده می‌کند.

عروس

دیدن عروس در خواب،نشانه خیر و برکت است.

عزل شدن

عزل شدن در خواب،بر طلاق دادن همسر یا عوض نمودن پیشه و حرفه دلالت دارد.

عسل

دیدن عسل در خواب،به عمل صالح و خالص و روزی حلال تعبیر می‌شود.دیدن عسل برای اهل ایمان به خواندن قرآن و کردار نیک؛و برای اهل دنیا به دست یافتن بر غنیمت یا مال و ثروتی بدون زحمت تعبیر می‌شود.دیدن عسل در خواب،به شفای بیماری نیز،دلالت دارد.

عشق

 عشق در خواب،نشانه درد و بلا است و اگر کسی در خواب ببیند که عاشق شده است،امتحان می‌شود.عاشقی به غم و ناراحتی نیز،تعبیر می‌شود؛زیرا عشاق،همواره پریشان و غمبارند.

عصا

دیدن عصا در خواب،به امر به معروف و نهی از منکر،پیروزی بر دشمنان،رسیدن به مراد و آرزو،آشکار شدن حق و حقیقت تعبیر می‌شود.

عصبانیت

عصبانیت در خواب،نشانه مرگ است.بر فقر و تلف نمودن ثروت نیز،دلالت دارد.

عطسه

اگر کسی در خواب عطسه کند،درحالی کهدر تنگنا و ناراحتی است،درهای خیر و رحمت بر او گشوده خواهد شد؛و اگر فقیر و مستمند باشد،کسانی را پیدا خواهد کرد که به او کمک می‌کنند زیرا کسی که عطسه می‌کند دیگران برایش دعا می‌کنند.عطسه در خواب،ممکن است نشانه چیزی باشد که مورد رضایت خداوند است.

عقرب

عقرب در خواب،بر مردی سخن‌چین که دیگران را به جان هم می‌اندازد،دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که عقرب او را نیش زد،دشمنش درباره‌ی او غیبت می‌کند یا اینکه به سانحه بدی دچار می‌شود.

عمامه

دیدن عمامه در خواب،به جاه و مقام و اقتدار تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که عمامه‌اش به طلا تبدیل شده است،اقتدار یا جاه و مقامش را از دست می‌دهد اگر کسی در خواب ببیند که عمامه بر سر می‌گذارد،به شکوه و مقام و شهرتش در میان مردم افزوده می‌شود.

عمر بن خطاب (رض)

هر کسی در خواب،عمر بن خطاب رض را ببیند،عمرش طولانی و عملش صالح می‌گردد و اظهار حق می‌کند.اگر کسی در شهر یا منطقه‌ای باشد که به خشکسالی دچار شده است و عمر بن خطابسرا در خواب ببیند،باران زیادی در آن ناحیه می‌بارد و اگر در آن منطقه ظلم و ستم باشد،عدل و داد در آن‌جا برقرارمی گردد.اگر کسی در خواب ببیند که عمرسبا تازیانه‌اش او را می‌زند یا او را تهدید می‌کند،از اعمالی که انجام می‌دهد،باید پشیمان شود.

عمل نیک

اگر کسی در خواب ببیند که عمل نیکی را انجام می‌دهد،مانند برداشتنسنگ یا خار و خاشاکیاز سرراه یا امر کردن به نیکی و بازداشتن از بدی،در تجارتش به سود و منفعت فراوان دست می‌یابد یا بدهی‌هایش را می‌پردازد یا از چیزی که می‌ترسد،محافظت خواهد شد.

عنبر

دیدن عنبر در خواب،به دارایی و سود و منفعت تعبیر می‌شود و اگر در خواب از آن استفاده کند،نشانه آن است که از او به خوبی یاد می‌کنند.

عود

دیدن عود در خواب،بر نام بردن شخص به نیکی دلالت دارد.اگر کسی دید که عودی را با بوی خوش در دست دارد،سخنان نیکویی را می‌شنود و اگر چیزی را گم کرده باشد،آن را دوباره به دست خواهد آورد.

عورت

اگر کسی در خواب ببیند که عورتش آشکار شده است،اسرارش برملا می‌شود.

عید

اگر کسی در خواب ببیند که روز عید است،غم و غصه‌اش برطرف می‌شود و شادی و خوشی به او روی می‌آورد.عید،نشانه فراوانی روزی و بخشش و گذشت نیز،است.

عیسی پیامبر(ع)

هر کسی که عیسی (ع) را در خواب ببیند،او مردی نیکوکار و اهل خیر است که بسیار سفر می‌کند؛خداپرستی است که به مقدار اندک قناعت می‌کند و به او علم طبابت عطا می‌شود.اگر کسی عیسی÷ را در شهر یا مسجدی ببیند که اهل آن شهر در ناراحتی به سر می‌برند،مردم آن شهر نجات پیدا می‌کنند؛زیرا عیسی÷ نشانه رحمت و شفقت خداوند است.دیدن عیسی÷ در خواب،نشانه خیر و برکت است برای آن مکانی که ایشان به آن‌جا می‌روند.اگر بیماری،عیسی÷ را در خواب ببیند،شفا می‌یابد و اگر زن حامله‌ای،او را در خواب ببیند،ممکن است پسری پاک و نیکوکار به دنیا بیاورد.

«غ»

غار

دیدن غار برای کسی که ترس و هراسی دارد،به امنیت و آسایش تعبیر می‌شود.

غایب

اگر کسی در خواب ببیند که شخص غایبی بازگشت،اگر بیمار باشد بهبود می‌یابد یا ممکن است به همان روشی که قبلاً بر آن بوده است،برگردد.

غبار

دیدن غبار در میان آسمان و زمین،نشانه وجود امری است که بیننده خواب نمی‌داند چگونه از آن رهایی یابد و اگر کسی بر بدن خود غبار ببیند،به سفر می‌رود.

غذا

اگر کسی ببیند که در بشقاب شکسته یا بشقاب طلا و نقره غذا می‌خورد،به مصیبتی دچار می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که با دست راست غذا می‌خورد،پیرو سنت پیامبرص می‌شود و اگر دید که با دست چپ غذا می‌خورد،به حرف دشمنش گوش داده و به آن عمل می‌کند و به حرف دوستانش توجه نمی‌کند.اگر کسی دید که شخصی را برای نهار دعوت می‌کند،به سفر دوری می‌رود و اگر او را برای خوردن غذای آماده دعوت نمود،بر استراحت بعد از خستگی زیاد دلالت دارد.اگر کسی دید که از گوشت بدن خود می‌خورد.از مال خود که ذخیره کرده است،می‌خورد؛اما اگر دید که از گوشت بدن شخصی دیگر می‌خورد،اگر گوشت پخته نشده باشد،از آن شخص یا شخصی دیگر غیبت می‌کند.غذای پخته شده در خواب،بر رزق و روزی فوری دلالت دارد.

غربال

دیدن غربال یا سرند در خواب،به دانش و جداکردن و تشخیص حق از باطل تعبیر می‌شود.

غرق

اگر کسی در خواب ببیند که در آبی غرق شد،به فتنه یا آزمونی سخت دچار می‌شود یا مرتکب گناهی می‌گردد.

غل و زنجیر

غل و زنجیر در دست داشتن،نشانه کسب حرام است.اگر کسی در خواب ببیند که به دستانش دستبند است و دستبند با زنجیر به گردنش بسته شده است،دارایی و پولی به دست او می‌رسد که حق خداوند را از آن نمی‌پردازد.اگر کسی ببیند که هردو دستش به گردنش بسته شده است،بخیل است.

غلام

دیدن غلام در خواب،بر شنیدن مژده‌ای برای بیننده‌ی خواب دلالت دارد.

غنیمت

اگر کسی در خواب ببیند که غنیمتی به دست آورده است،شادمان خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.دیدن غنیمت،به فراوانی،برکت در روزی و دارایی نیز،تعبیر می‌شود.

غواصی

اگر کسی در خواب ببیند که در زیر آب غواصی می‌کند و بدنش گل‌آلود شده است،فرد مقتدری،او را به غم و ناراحتی دچار می‌کند.

غیبت کردن

غیبت کردن در خواب،نشانه از دست دادن برکت است.ضرر و زیان غیبت کردن از دیگران در خواب،به صاحب خواب برمی‌گردد.اگر بیننده خواب از کسی یا امری غیبت نماید،با آن‌ها در دنیا امتحان می‌شود.

غیبگو

دیدن غیبگو در خواب،بر مردی متقلّب و دروغگو یا بر چیزی باطل و بیهوده دلالت دارد.

غیرت

غیرت در خواب، نشانه آگاهی بسیار و حریص بودن است.

«ف»

فالگیر

اگر کسی در خواب ببیند که نزد فالگیری رفته است و از او درمورد چیزی سؤال می‌کند،به غمی بزرگ دچار می‌شود.دیدن چنین خوابی ممکن است،بر ضعفدین و ایمان نیز،دلالت داشته باشد.

فتنه

فتنه و آزمایش در خواب،بر مال و فرزندان دلالت دارد؛زیرا خداوند می‌فرمایند:﴿إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُکُمۡ وَأَوۡلَٰدُکُمۡ فِتۡنَهٞۚ﴾؛یعنی،اموال و فرزندان مایه فتنه و آزمایش شما هستند.

فرار

فرار کردن در خواب،نشانه بازگشت به خدا و روی آوردن به عبادت اوست.فرار کردن،به آرامش و توبه کردن نیز،تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند،از دشمنی که هراس دارد،فرار می‌کند؛از ترس و بیم ایمن می‌شود.

فرش

دیدن فرش در خواب،به رزق و روزی،عزّت و سربلندی تعبیر می‌شود.

فرعون

دیدن فرعون در خواب، به دشمن دین و

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار