تبلیغات

سخنانی از امام شافعی(رح)

Article Image

ارسال شده توسط بریار از کرمانشاه

امام شافعی

امام شافعی(رح) میفرمایند:
۱-پیش از آنکه سرپرستی خانواده را عهده دار شوید فقه بیاموزید.چون در بزرگی آموزش آن برایتان دشوار خواهد بود.
۲-فقر دانایان اختیاری است ولی فقر نادانان اضطراری میباشد.
۳-کسیکه شهوت دنیا بر وی غالب باشد٬برده ی دنیاداران خواهد بود
۴-آنکه با تو نیکی کند٬اعتمادت را جلب خواهد کرد و آنکه بدی نماید٬پیوندش را با شما قطع مینماید
۵-پا در میانی زکات جوانمردی هاست
۶-همنشینی با کسی که از عار و ننگی باکی نداشته باشد٬موجب رسوایی در روز قیامت خواهد بود
۷-اگر قاضی فروتن نباشد دزد است
۸-کسب علم برتر از نماز نافله است
۹-اصل هر عداوتی نیکی کردن است با فرومایگان
۱۰-همه دوست و دشمن دارند پس تو با اهل طاعت خدای تعالی باش.
۱۱-گشاده رویی با عامه مردم٬دوستان بد را هم به خود میکشاند و ترشرویی دشمنی را بر می انگیزد پس باید راه میانه ای بین ترشرویی و گشاده رویی را برگزینید

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار