تبلیغات

آیا امام ابوحنیفه(رح) قیاس را بر حدیث مقدم میشماردند؟

Article Image

ارسال شده توسط سعید از کردستان

امام ابوحنیفه(رح)

امام ابوحنیفه (رح) خداوند را در جهان خلق،امر، و ماده و ماوراء آن، حاکم مطلق و خالق محض میداند،و پیامبران، حلقه های اتصالی بشر با خداوندند که پیام های الهی را به مردم و امت خویش رسانده اند،بنابراین شریعت الهی قانون برتری است که جز پذیرقتن و عمل به احکام و دستورات آن چاره ای وجود ندارد.
امام اعظم در این باره چنین میگوید:”من هنگامیکه حکم خداوند را در کتاب در می یابم آن را میپذیرم و هنگامیکه در نمی یابم پس از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و آثار صحیح آن حضرت که از افراد مورد اطمینان نقل شده است پیروی میکنم و هنگامیکه نه در قرآن و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمی در نمی یابم در این صورت من از قول اصحاب پیامبر (یعنی اجماع از آنها) پیروی میکنم و (در صورت اختلاف آنها) قول هر صحابه ای را که خواسته باشم میپذیرم و قول هر که را که بخواهم رد میکنم،اما جز اقوال آنها ، قول کسی دیگری را نمیپذیرم….مانند دیگران پس همانطور که اجتهاد حق آنهاست حق من نیز هست”
منصور دوانیقی خلیفه عباسی به امام ابوحنیفه (رح) نامه ای نوشت و گفت شنیده ام که تو قیاس را بر حدیث مقدم میداری.امام در پاسخ او نوشت:”آنچه به شما رسیده واهی و عاری از حقیقت است.من قبل از همه به کتاب الله عمل میکنم سپس بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد احکام و دستورات ابوبکر،عمر،عثمان و علی رضی الله عنهم بعدا احکام و دستورات سایر صحابه را مقدم میشمارم.البته در صورتی که اختلاف باشد از قیاس استفاده میکنم”
امام ابوحنیفه (رح) در پایخ به اتهام مغرضی میفرماید:
“به خدا آن شخص دروغ گفته و بر من افتراء بسته که گفته است ما قیاس را بر نص، مقدم میشمارم آیا بعد از “نص صریح” ، ضرورتی به قیاس میرود؟”

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار